NT2 Nederlands voor anderstaligen

In deze NT 2  opleiding Nederlands voor anderstaligen wordt Nederlandse taal aangeboden voor medewerkers met een allochtone afkomst voor wie Nederlandse taal een tweede taal is. Er wordt gewerkt met diverse materialen, zowel van het volwassenenonderwijs als van het speciaal onderwijs. Een belangrijk deel van het materiaal is speciaal ontwikkeld voor de doelgroep.
De lessen zijn gevarieerd. Dat wil zeggen dat er zowel klassikaal als individueel wordt gewerkt, zowel met de computer als met lesboeken. Er is aandacht voor verschillende lesgebieden; lezen, schrijven (spelling en grammatica) en aan spreekvaardigheid wordt in het bijzonder aandacht gegeven.

Doelgroep NT 2 Nederlands voor anderstaligen

Iedereen met een (functionele) beperking in de Nederlandse taal. Er is een mogelijkheid om NT-1 groepen (Nederlands voor autochtone medewerkers) en NT-2 groepen (Nederlands voor allochtone medewerkers) samen te voegen. Het maximaal aantal cursisten is 12.

Doelen NT 2 Nederlands voor anderstaligen

De leerdoelen worden samen met de cursist en leidinggevende geformuleerd. Enkele voorbeelden:
● De cursist kan een eenvoudige tekst hardop voorlezen
● De cursist kan een korte brief schrijven om bijvoorbeeld een abonnement op te zeggen.
● De cursist kan een kort verhaal mondeling samenvatten.

Opzet NT 2 Nederlands voor anderstaligen

Het aantal bijeenkomsten is in overleg te bepalen. De bijeenkomsten duren 3 uur. In dit traject kunnen cursisten in- en uitstromen afhankelijk van hun leerdoelen en resultaten. Zo kan een cursist geplaatst worden voor een aantal dagdelen voor één specifiek leerdoel, bijvoorbeeld “De cursist kan een urenstaat invullen” of “De cursist kan eenvoudige instructies in het Nederlands begrijpen”.

Globale inhoud NT 2 Nederlands voor anderstaligen

De bijeenkomsten starten met een (individueel) intakegesprek met cursist, leidinggevende en docent waarin persoonlijke doelen worden gesteld. Na enkele maanden vindt er een tussenevaluatie plaats waarin de doelen worden geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Aan het eind van het schooljaar vindt er een eindevaluatie plaats. De gegevens van de cursist worden bijgehouden in een dossier en in overleg teruggekoppeld naar leidinggevenden en personeelsfunctionaris.

Certificaat

Toetsing vindt plaats volgens KSE-normering. Bij voldoende resultaat wordt er een certificaat uitgereikt. Iedereen krijgt aan het einde van de opleiding Nederlands voor anderstaligen NT-2 een verklaring van deelname.

N.B. De specifieke wensen van uw organisatie kunnen worden ingepast.

Meer informatie aanvragen.