Alfabetisering

Basiscursus lezen en schrijven

In deze Basisopleiding Lezen en Schrijven wordt Nederlandse taal aangeboden. Het is een alfabetiseringstraject waarin wordt gewerkt met diverse materialen, zowel van het volwassenenonderwijs als van het speciaal onderwijs. Een belangrijk deel van het materiaal is speciaal ontwikkeld voor de doelgroep. De lessen zijn gevarieerd. Dat wil zeggen dat er zowel klassikaal als individueel wordt gewerkt, zowel met de computer als met lesboeken. Er is aandacht voor verschillende lesgebieden; lezen, schrijven (spelling en grammatica) en spreken. Maar de alfabetisering is vooral functioneel en praktisch, gericht op de alledaagse praktijk van de individuele cursist. Er kan ingezet worden op arbeidsgerelateerde doelen zoals het begrijpen van instructies, veiligheidsregels en het kunnen lezen en begrijpen van mededelingen en brieven van de werkgever, de verlofkaart. Er kan ook ingezet worden op de competenties en de zelfredzaamheid van de cursist in het functioneren in de maatschappij in algemene zin.
Voor alfabetisering aan anderstaligen is er een speciaal op die doelgroep afgestemd traject.
Een combinatie met het vak Rekenen is mogelijk. Hierdoor is er gemakkelijker een groep cursisten samen te stellen en op locatie (in company) de lessen aan te bieden.

Doelgroep Alfabetisering

Iedereen met een (functionele) beperking in de Nederlandse taal. De cursist kan voor een kort maatwerk traject alfabetisering komen zoals het leren invullen van een urenkaart of voor een langer traject in het kader van de zelfredzaamheid met de Nederlandse taal, bijvoorbeeld voor mensen die nooit hebben leren lezen en schrijven.

Doelen Alfabetisering

De leerdoelen worden samen met de cursist en leidinggevende geformuleerd. Enkele voorbeelden:
● De cursist kan een eenvoudige tekst op een pakbon lezen.
● De cursist kan een korte brief schrijven om bijvoorbeeld een abonnement op te zeggen.
● De cursist kan een envelop schrijven en versturen.
De doelen worden geformuleerd aan de hand van de Kwalificatiestructuur van de Educatie (KSE).

Opzet Alfabetisering

Het aantal bijeenkomsten is in overleg te bepalen. De bijeenkomsten duren 3 uur. In dit traject kunnen cursisten in- en uitstromen afhankelijk van hun leerdoelen en resultaten. Zo kan een cursist geplaatst worden voor een aantal dagdelen voor één specifiek leerdoel, bijvoorbeeld “De cursist kan een eenvoudig formulier invullen”. Het maximaal aantal cursisten is 10.

Globale Alfabetisering

De bijeenkomsten starten met een (individueel) intakegesprek met cursist, leidinggevende en docent waarin persoonlijke doelen worden gesteld. Na enkele maanden vindt er een tussenevaluatie plaats waarin de doelen worden geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Aan het eind van het schooljaar vindt er een eindevaluatie plaats. De gegevens van de cursist worden bijgehouden in een dossier en in overleg teruggekoppeld naar leidinggevenden en personeelsfunctionaris.

Certificaat

Toetsing vindt plaats volgens KSE-normering. Bij voldoende resultaat wordt er een certificaat uitgereikt. Iedereen krijgt aan het einde van de Basisopleiding lezen en schrijven een verklaring van deelname.

N.B. De specifieke wensen van uw organisatie kunnen worden ingepast.

Meer informatie aanvragen.